Home ข้อมูลอำเภอ ด้านการคมนาคม
ด้านการคมนาคม PDF พิมพ์ อีเมล

แผนที่อำเภอนาโพธิ์

การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน

- ทางหลวงชนบท  หมายเลข บร 5024 เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภออำเภอนาโพธิ์ กับอำเภอพุทไธสง

-  ทางหลวงชนบท หมายเลข  บร 5024 เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอนาโพธิ์ กับอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

- ทางหลวงชนบท หมายเลข  เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอนาโพธิ์กับอำเภอยางสีสุราชและ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคม

- ถนนเชื่อมระหว่าง ตำบล หมู่บ้าน  สภาพเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง  ใช้ได้ทุกฤดูกาล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 14:04 น.
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา