Home ข้อมูลอำเภอ ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม PDF พิมพ์ อีเมล

   

   
   
  1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 1. ในพื้นที่อำเภอกระสัง ประชากรส่วนใหญ่มีผลผลิตด้านข้าวเปลือก ที่สำคัญ
       และมีชื่อเสียงในพื้นที่ได้แก่ข้าวหอมมะลิ
  2. ภูมิปัญญาด้านอาหารเลิศรสของอำเภอกระสัง คือการปลูกผักกาดหัว 
       เพื่อนำมาหมักเป็นหัวผักกาดหวาน-เค็ม 
   
  2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
        (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
  1. ลำน้ำชีเป็นแหล่งน้ำแบ่งเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ทางทิศ
       ตะวันออกของอำเภอกระสัง ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านอำเภอประโคนชัย, 
       อำเภอพลับพลาชัย, อำเภอกระสัง และอำเภอสตึก
  2. อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง 
       จังหวัดบุรีรัมย์
  3. ห้วยจะเมิง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1  ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
   
  3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1.  บริษัทน้ำมันรำข้าวสุรินทร์   ที่ตั้ง 198 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง 
        จังหวัดบุรีรัมย์
  2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดนวอิฐไทย  ที่ตั้ง 13/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง
        จังหวัดบุรีรัมย์
  3.  ฟาร์มพรประเสริฐ   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7    ตำบลบ้านปรือ   อำเภอกระสัง 
        จังหวัดบุรีรัมย์
   
     
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 11:37 น.
 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา